Menu Close

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

          สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

          จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าไปตอบแบบสำรวจดังกล่าวได้ที่ลิ้งนี้  https://opdc22.bitco.ltd/ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานจาก กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.  คือ คุณสุพิชฌาย์ เจนชัย โทร. 06 5732 7297 และ คุณสุพรรณี ทารส โทร. 06 3228 3033

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com