Menu Close

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดวันสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครใจสอบ ดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ทาง www.niets.or.th ตามเวลาที่กำหนด

หนังสือแจ้งปฏิทินการดำเนินการสอบ O-NET

https://www.pourhauslakewood.com