Menu Close

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นศูนย์สอบในการดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ O-NET ทาง www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2564 โดยได้กำหนดศูนย์สอบย่อยและดำเนินการจัดสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบศูนย์สอบย่อยและสนามสอบของโรงเรียน ตามประกาศด้านล่าง

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อย และสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

https://www.pourhauslakewood.com