Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

          สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัด “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  

          จึงขอเชิญร่วมรับชมการบรรยายในหัวข้อ “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) โดยลงทะเบียนตอบรับได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3CTAm8p ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ โทร. 0 2216 3955 ต่อ 151-157, 168 หรือ E-mail : PPRDS@onesqa.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com