Menu Close

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเชิญบุคลากรในโรงเรียนที่เป็นกรรมการสนามสอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จดหมายถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  จำนวน 1 ชุด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อย และสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุด

https://www.pourhauslakewood.com