Menu Close

เลขาธิการ กช. และคณะ ลงพื้นที่ลพบุรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนพร้อมชื่นชมและให้กำลังใจการเปิดเรียนแบบ On-site

(12 พฤศจิกายน 2564) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล อำเภอโคกสำโรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ อำเภอเมือง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

นายพีรศักดิ์ (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพ็ญพัฒนา อำเภอพัฒนานิคมเป็นโรงเรียนแรก ซึ่งทางโรงเรียนได้รายงานถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 โดยที่คุณครูได้จัดทำบันทึกหลังการสอนสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อบันทึกพฤติกรรมในห้องเรียน และสิ่งที่ต้องพัฒนาของเด็กเป็นรายบุคคลในทุก ๆ วัน ทำให้ครูสามารถแก้ปัญหาการเรียนของเด็กได้อย่างตรงจุด ตนได้อ่านบันทึกการสอนของครูในแต่ละวันทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปัญหาที่พบในเด็กแต่ละรายนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ และมีพฤติกรรมสนใจการเรียนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ดีมาก ต้องขอบคุณคุณครูที่ให้ความใส่ใจที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนของเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ดี

นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อมา (เวลา 10.30 น.) เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล อำเภอโคกสำโรง พบว่าโรงเรียนดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สภาพอาคารและห้องเรียนบางส่วนชำรุดเสียหาย ส่งผลให้ทางโรงเรียนนำโดยผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล เร่งดำเนินการในการเตรียมพื้นที่และทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการเปิดเรียนแบบ on – site นายพีรศักดิ์ ได้ให้กำลังใจให้แก่ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินการจัดซื้อชุดการติดเชื้อโควิด – 19 Antigen test kit (ATK) เพื่อสำหรับการใช้ตรวจนักเรียนในช่วงการเปิดเรียน

จากนั้น (เวลา 12.00 น.) ได้เดินทางเข้าไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบรรจงรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจากการพูดคุยและเยี่ยมชมตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ในวิชาภาษาไทย ตั้งแต่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เน้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนของสถาบัน ORIGO Education ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาครูสำหรับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดรวบยอด การใช้กลยุทธ์ การต่อยอดความรู้ และการนำไปแก้ปัญหาผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน ส่งผลให้เด็กสามารถคิด และคำนวณผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ได้รวดเร็ว และแม่นยำขึ้น ส่วนในรายวิชาภาษาอังกฤษทางโรงเรียนได้จัดให้มีการจ้างคุณครูชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker มาทำการสอนให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะ จึงทำให้เด็กนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมาก ในช่วงท้ายของการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคณะคุณครูยังได้สาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร ORIGO ให้ตนและคณะการตรวจเยี่ยมได้รับชม ทั้งนี้ตนหวัง ไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อทางโรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบ on – site ได้ตามปกติตนจะกลับมาเยี่ยมชมการสอนของโรงเรียนอีกครั้ง นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวทิ้งท้าย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com