Menu Close

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ มีปริมาณทวีขึ้น เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทยและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

          จึงขอเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด โดยคุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ.2563 และรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5730 – 1

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com