Menu Close

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564          

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4974 ต่อ 205, 207 (อลงกรณ์) หรือเว็บไซต์ http://www.sesao1.go.th

https://www.pourhauslakewood.com