Menu Close

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรมนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ จัดทำเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใน 4 มิติดังต่อไปนี้

๑. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

๒. การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง

๓. การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

๔. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดประกาศและกรอบการรับข้อเสนอได้โดยการคลิกปุ่มข้างล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙ และทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th

https://www.pourhauslakewood.com