Menu Close

ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการ สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไป รวมถึงได้รับประสบการณ์และการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการระดับประเทศและเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่สนใจส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://sites.google.com/view/nidtep-con2022/home

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 3432 1289, 0 3432 1290 ต่อ 4015, 4025

https://www.pourhauslakewood.com