Menu Close

สช. จัดอบรม “การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่” ปรับวิธีการประเมินรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเรียนยุคโควิด-19

(9 กันยายน 2564) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live จากห้องประชุมบัวสัตตบรรณ ชั้น 3 อาคาร สช. โดยมี ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.กมลเทพ ชังชู ผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา นายนรินทร์ คูรานา ซีอีโอ บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนเอกชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้

นายประพัทธ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การอบรมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแนวใหม่ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน สามารถนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ ออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนดีมานด์ นั้น ขึ้นอยู่กับสถาพบริบท ความเหมาะสม และความปลอดภัยของพื้นที่แต่ละแห่ง ดังนั้น การวัดและประเมินผลผู้เรียนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน จากสถานการณ์ในขณะนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ ครูผู้สอนกับนักเรียนจึงไม่ได้สามารถพบกันได้โดยตรงแต่ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ แทน ทำให้มีการประเมินผลการเรียนรู้มีวิธีการประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การประเมินใบงาน/ชิ้นงาน หรือการใช้แบบทดสอบ แทน ตนจึงเห็นว่าการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่มีประโยชน์และมีความสำคัญมาก เพราะการประเมินผลการเรียนรู้นั้น นอกจากจะนำมาใช้ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนแล้ว ยังช่วยให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนด้วย  ตนจึงคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ จะสามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการศึกษาของเราได้เป็นอย่างมาก   

ตนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ รวมถึงสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ช่วยประสานงานในการอบรม ซึ่งการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สช. และสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมไปถึงขอขอบคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com