Menu Close

NEW!! หลักสูตรต้นแบบที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

NEW!! หลักสูตรต้นแบบที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 60 ชั่วโมง

2. หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับกลาง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 75 ชั่วโมง

3. หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับสูง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 90 ชั่วโมง

https://www.pourhauslakewood.com