Menu Close

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย

          รัฐบาลอินเดีย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย และมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย จัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สำหรับปีการศึกษา 2564 – 2566 ในสาขาการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาพุทธศึกษา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา สาขาฮินดูศึกษา สาขาวรรณกรรมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และสาขาสาธารณสุขศาสตร์

          ผู้สนใจต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://online.nalandauniv.edu.in/app/  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และมหาวิทยาลัยนาลันทาจะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

          ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.nalandauniv.edu.in, http://nalandauniv.edu.in/admissions/admission-process/   หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ foreignstudents@nalandauniv.edu.in

https://www.pourhauslakewood.com