Menu Close

“MU Safe School” เครือข่ายสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย

          คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียน แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับด้ายการรับรองโรงเรียนปลอดภัย ในนาม MU Safe School จะส่งผลให้เด็กวัยเรียนได้รับการดูแล ความคุ้มครอง และสร้างทักษะความสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้อยู่รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายและปลอดจากภัยต่างๆ

          จึงขอเชิญชวนทุกท่านหรือโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.csip.org  หรือเว็บไซต์ https://cf.mahidol.ac.th/th  และ Facebook : NICFD หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ โทรศัพท์ 081 424 3874 และคุณอภิชาต มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 085 076 6482 หรือ 02 644 9080 ต่อ 20

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com