Menu Close

สช.ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 130 ปี

วันนี้ (1 เมษายน 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2565 พร้อมมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัด ศธ. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา

โดย สช. มีผู้เข้ารับรางวัล 4 รายแบ่งเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายได้แก่นาย นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นายวิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา และนายธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ได้แก่นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com