Menu Close

สช. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & ZERO TOLERANCE)

          วันนี้ (15 ธ.ค.64) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย NO Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & ZERO TOLERANCE) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com