Menu Close

หลักการจัดส่งนมโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564

หลักการจัดส่งนมโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หลักการจัดส่งนมโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

รายชื่อจังหวัดตามกลุ่มพื้นที่ 1-5

https://www.pourhauslakewood.com