Menu Close

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการตอบแบบสอบถาม

noprovince.pdf (opec.go.th)

หมายเหตุ ให้โรงเรียนจัดทำแบบสอบถาม ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้

แบบสอบถามหน่วยจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2563 (google.com)

แบบสอบถาม ครู-อาจารย์ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (google.com)

https://www.pourhauslakewood.com