Menu Close

แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

https://www.pourhauslakewood.com