Menu Close

ผลการพิจารณาจัดสรรสิทธิพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนแทนผู้ประกอบการรายเดิม

ผลการพิจารณาจัดสรรสิทธิพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนแทนผู้ประกอบการรายเดิม

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน กลุ่มพื้นที่ 1

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

https://www.pourhauslakewood.com