Menu Close

ซักซ้อมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ซักซ้อมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนเรียน ในกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๕๘๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com