Menu Close

สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1

(20 กันยายน 2565) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี คณะวิทยากร และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายวิทยาศิลป์ สะอา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา รวมไปถึงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดด้านคณิตศาสตร์ โดยคาดหวังว่าหลังจากการอบรม ครูผู้สอนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 มีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยแยกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 คน จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา ส่วนรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน นายวิทยาศิลป์ กล่าวทิ้งท้าย

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com