Menu Close

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

บัญชีการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเอกชน

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 31 ตุลาคม 2565

https://www.pourhauslakewood.com