Menu Close

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีกำหนดการรับสมัครทางออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายและปณิธานแน่วแน่ว่าจะให้โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนากำลังคนระดับสูงของประเทศที่สามารถทำงานวิจัยร่วมกับและแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้งองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดคันและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทศโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด QR Code ในโปสเตอร์ด้านล่าง หรือดาวน์โหลดรายละเอียดในการสมัครได้ในเอกสารนี้

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
โทรศัพท์ 033-013-625 หรือ Admission@kvis.ac.th

https://www.pourhauslakewood.com