Menu Close

ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3”

          กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอแหละเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

          จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ Season3” พร้อมตั้งกลุ่ม ประเภทโรงเรียน โดย 10 โรงเรียนที่มีจำนวนสมาชิกกลุ่มมากที่สุด จะได้รับโล่เกียรติคุณ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทางเว็บไซต์ https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS3/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ 082-171-5893, 082-171-5896, 02-590-4413

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com