Menu Close

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน และให้ยื่นใบสมัครผ่านทาง http://bit.ly/recruit-ethics-ksp   เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/04/29344/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 0-2280-0046

https://www.pourhauslakewood.com