Menu Close

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ และตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ….

ด้วยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคุรุสภาในการควบคุมความประพฤติ และการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสภาวการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด บริบทของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในทางปฏิบัติไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ และขอความร่วมมือบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ…. ในเว็บไซต์ www.ksp.or.th ของคุรุสภา หรือ https://docs.google.com/forms/d/1tjvPf4_A0EwdzG1WCmYBas5MY834YhNW9ddW_3SazZg/viewform?edit_requested=true ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักจรรยาวิชาชีพและนิติการ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๒๗
ผู้ประสานงาน นางสาวชณิตา ชัยปริญญา ๐๘ ๓๗๕๔ ๖๗๘๙ และนางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขำ o๘ ๓๖๐๓ ๖๕๑๕

https://www.pourhauslakewood.com