Menu Close

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ….

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ…. โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตครูในสาขาวิชา/วิชาเอกการศึกษาพิเศษ หน่วยงานผู้ใช้ครูการศึกษาพิเศษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

          จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เข้าไปศึกษารายละเอียด (ร่าง)ฯ ได้ที่นี่ พร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ ได้ที่นี่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 0 2280 0048 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksp.psdunit@gmail.com

https://www.pourhauslakewood.com