Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

          ตามที่ สช. แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ โรงเรียนละ 2 ราย พร้อมแนบหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วนั้น

          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด – 19 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มกราคม 2565 และส่งผลการตรวจ ATK ใน google form ตาม Link https://forms.gle/da3nsypovNtoBAUn8 ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทราบภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ (นางสาวธมลวรรณ เหมาะเจริญ และนางสาวสุพัตรา นาคทองอินทร์) โทร 085 485 5860

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. จังหวัดกระบี่

2. จังหวัดตรัง

*หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ต้องมีรายชื่อที่ สช. ประกาศ เท่านั้น

https://www.pourhauslakewood.com