Menu Close

เสมา 3 ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน จ.นครราชสีมา

เช้าวันนี้ ( 17 ธ.ค.64) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศธ. นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายศุภเสฏฐ์ คณากูล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. : ภาพ/ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

https://www.pourhauslakewood.com