Menu Close

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๓

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเยาวชน ให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างสร้างสรรค์

ในปีนี้โครงการฯ ได้บูรณาการความร่วมมือจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำกับดูแลสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, กระทรวงศึกษาธิการ กำกับดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา มีสภานักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน และกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน ที่ได้ลงนามร่วมกันทั้ง ๔ กระทรวงเมื่อปี ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้โครงการมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ๒ กลุ่มคือ ๑. เยาวชนในระบบการศึกษา และ ๒. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ๓ กิจกรรมดังนี้

กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
๑. การจัดการสัมมนาออนไลน์ “เยาวชนมืออาชีพ” โดยจัดการสัมมนาออนไลน์ จำนวน ๔ ครั้ง ให้ครอบคลุมสมาชิกสภาเด็กฯ ทั่วประเทศ โดยวิทยากรจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม และวิทยากรจากบุคคลรายนอกที่มีชื่อเสียง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์พัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชน “The Better You(tuber) จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเป็นนักสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ Youtube อย่างสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ออบขวันน์ พลอยนภัส ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการปลดล็อคศักยภาพตนเอง และ Contents for Online media

๒. การประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเด็กฯ ทั่วประเทศ เสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลจังหวัดละ ๑ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท รวม ๗๗ รางวัล มูลค่ารวม ๗๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมให้เป็นจริง

กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในระบบการศึกษา อายุ ๑๕ – ๒๕ ปี
๓. โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๓ เป็นการประกวดโครงการเพื่สาธารณประโยชน์สังคม โดยโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วยหลักการของ ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และความยั่งยืน เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัลดำเนินโครงการ รางวัลละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ รางวัล และต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จใน ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยการนำเสนอของโครงการทั้ง ๓ กิจกรรมควรนำเสนอเป็นแนวความคิด หลักการ เหตุผล ขั้นตอนการดำเนินงานให้สำเร็จและปลอดภัย ประโยชน์ที่ได้รับ และอื่นๆ ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร กำหนดส่งโครงการได้ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ รวมถึงรายละเอียดของโครงการต่างๆ เยาวชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com , Facebook Fanpage : จิตสำนึกรักเมืองไทย และ Line : @จิตสำนึกรักเมืองไทย หรือโทรศัพท์ ๐๙๒-๗๑๘-๓๕๘๕

https://www.pourhauslakewood.com