Menu Close

ขอเชิญชวนร่วมเล่นเกม iSafe เกมออนไลน์ส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

          ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สำหรับครอบครัวเด็กวัยประถม (iSafe Family Game Project)  ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวันประถมต้น ในรูปแบบเกมออนไลน์ที่มีชื่อเรียกว่า iSafe Family Game หรือ iSafe ซึ่งขณะนี้  เกม iSafe พร้อมให้เด็กวัยประถมต้น (6 – 9 ปี) ได้เข้าไปเล่น และเรียนรู้ทักษะความปลอดภัย 5 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยจากการเล่นน้ำและสนามเด็กเล่น ความปลอดภัยในบ้านและละแวกล้าน ความปลอดภัยจากคนแปลกหน้า และความปลอดภัยจากการใช้งานออนไลน์ ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู รวมถึงเครือข่ายผู้ปกครอง ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กวัยประถมต้น ได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทั้ง 5 จากการเล่นเกม iSafe  ผ่านทางเว็บไซต์ www.isafe-family.com ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ผู้ประสานงาน คือ คุณกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์ โทร. 084-552-4621  และ 02-201-2382 หรืออีเมล์ kanitthakatanyutaporn@gmail.com

https://www.pourhauslakewood.com