Menu Close

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินปละบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้)

          ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ มารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สช. โทร. 0 2282 9576

https://www.pourhauslakewood.com