กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำ ประจำปีการศึกษา 2563

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2563

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562