สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]