สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เรื่องสืบเนื่อง)

              วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายว […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลจะกว๊ะ และตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนันท์ สังข์ชุม […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.บาโงซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับช่วยเหลือวัดและพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบเงินสวัสดิการแก่บุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมนักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนันท์ สังข์ชุม ร […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงตรวจความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน เพื่อจัดทำแผนผังการทำงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]