ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เพื่อสร้างบุคลากรทุกภาคส่วนของประเทศให้มีศีล 5

และ “รักเหนือรัก” คือ แสดงพฤติกรรม สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู ทั้งทางใจ วาจา กาย เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งสามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเป็นต้นแบบครูสอนศีล 5 ให้แก่สังคมต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ https://drive.google.com/drive/folders/1taeDd4v7PIQTwEClWZ3WNAtxXzqAe2Uh