ไม่มีหมวดหมู่

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019

แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
วันที่ 18 มีนาคม 2563
DOWNLOAD หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต
DOWNLOAD หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดและ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง V.TH
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง V.ENG

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019 ฉบับที่ 2
วันที่ 2 มีนาคม 2563
DOWNLOAD หนังสือ
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง V.TH
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง V.ENG

ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID – 19
วันที่ 6 มีนาคม 2563
DOWNLOAD หนังสือ V.TH
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง V.ENG
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019 (เพิ่มเติม)
วันที่ 6 มีนาคม 2563
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง เพิ่มเติม V.TH
DOWNLOAD หนังสือชี้แจง เพิ่มเติม V.ENG