เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติ ขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัคร

นักบริหารการศึกษาเอกชนระดับสูง (นบส.สช. รุ่น 1)

**********

 1. รายละเอียดหลักสูตร นักบริหารการศึกษาเอกชนระดับสูง (นบส.สช. รุ่น 1)

    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

พัฒนานักบริหารการศึกษาเอกชนระดับสูง ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหาร ที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ รู้เท่าทันโลก

สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

    1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหาร                   จัดการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพ
 2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3.   เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาเอกชนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

   1.3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาตามหลักสูตร

 1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะ ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี  มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเอกชน ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันสูง
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 3. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

   1.4 หลักสูตรและระยะเวลาการพัฒนา  

โครงสร้างหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) ประกอบด้วย 7 หมวดวิชา

หมวดวิชาที่ 1   นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน

หมวดวิชาที่ 2   การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

หมวดวิชาที่ 3   สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

หมวดวิชาที่ 4   นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาเอกชน

หมวดวิชาที่ 5   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

หมวดวิชาที่ 6    Forward for Best of the BEST การจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาที่ 7    การนำเสนอผลงาน การสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปผลการพัฒนารายกลุ่ม

กระบวนการพัฒนา แบ่งระยะเวลาการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม/ภาคทฤษฏี

ระยะที่ 2 การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ

ระยะที่ 3  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การพัฒนาสถานศึกษา และการจัดทำรายงานกลุ่ม/รายบุคคล

ระยะที่ 4 การนำเสนอผลงาน และสรุปผลการพัฒนา

โดยในแต่ละระยะการพัฒนามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การนำเสนอผลงาน และการสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็นหมวดวิชาต่าง ๆ ที่สำคัญ และจำเป็นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเอกชน ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดเข้าแข่งขันในศตวรรษที่ 21

       1.5 แนวทางการพัฒนา

 1.   การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ก่อนการพัฒนา
 2.   การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
 3.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

   1.6 เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร 

 1.   ระยะเวลาในการพัฒนา เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ของระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร
 2. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80

– งานรายบุคคล (Individual Study) ร้อยละ 40

– งานกลุ่ม       (Group Process)      ร้อยละ 30

– สรุปองค์ความรู้                      ร้อยละ 20

– สรุปรายงานศึกษาดูงาน          ร้อยละ 10

       1.7 ระยะเวลาการพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ พัฒนาระหว่างเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2563  ดังนี้

รายละเอียดการพัฒนา ระยะเวลา
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม/ภาคทฤษฎี (จำนวน 15 วัน)

สถานที่จัด  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 10 มิถุนายน 2563 แบ่งออกเป็น

สัปดาห์ที่  1  วันที่  20 – 24 เมษายน  2563

สัปดาห์ที่  2  วันที่  27 – 29 เมษายน  2563

สัปดาห์ที่  3  วันที่  25 – 27  พฤษภาคม  2563

สัปดาห์ที่  4  วันที่    1 –   3  มิถุนายน  2563

สัปดาห์ที่  5  วันที่    8 – 10 มิถุนายน  2563

ระยะที่ 2 การศึกษาดูงานในประเทศ (จำนวน 5 วัน) ระหว่าง วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563
ระยะที่ 3 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การพัฒนาสถานศึกษา  (จำนวน 30 วัน) ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2563
ระยะที่ 4 การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(จำนวน 4 วัน)

สถานที่จัด  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2563

 

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา

2.1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเอกชนในระบบ

2.2. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต  ผู้บริหารสถานศึกษานอกระบบ

2.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาเอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.4 ปฏิบัติตามขั้นตอน และเงื่อนไขข้อที่ 3 และ 4 ดังนี้

 1. ขั้นตอนการสมัคร บนส.สช. รุ่น 1
ขั้นตอนการสมัคร ระยะเวลาดำเนินการ
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.opec.go.th. เท่านั้น   

    งดรับใบสมัครในช่องทางอื่น ๆ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 – 14  มีนาคม 2563
2. ตรวจสอบรายชื่อจาก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับการพัฒนาฯ  ลำดับที่ 1 – 120 และรายชื่อสำรอง (ผ่านเว็บไซต์ www.opec.go.th.) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 – 120 โอนเงินค่าใช้จ่ายสมทบการพัฒนาคนละ 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีตามที่ สช. กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนา/หลักฐานการนำส่งเงินที่

E-mail : opec.pped@gmail.com  

ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาฯ  จำนวน 120 คน ผ่านเว็บไซต์ www.opec.go.th. ในวันที่ 1 เมษายน 2563
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาฯ ขอรับรหัสเพื่อดาวโหลดคู่มือ และเอกสารประกอบการพัฒนา ฯ ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 เมษายน 2563
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาฯ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร นบส. สช. รุ่นที่ 1

สถานที่จัด  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ในวันที่ 20 เมษายน 2563

 

 

 1. เงื่อนไชการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนา นบส.สช. รุ่น 1
 2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2
 3. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อ 3

****************

หมายเหตุ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 02282 1000 ต่อ 660 , 662 , 642

หรือ Email address : opec.pped@gmail.com 

ปิดรับสมัครแล้ว