กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การติดตาม รายงาน(SAR) ปีการศึกษา 2561

ตามที่ สช. ได้ส่งหนังสือติดตามให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ส่งรายงาน(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ดังนี้
ดูรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่ง (โรงเรียนใน กทม.)
หนังสือแจ้งติดตาม