กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับจังหวัด) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 และการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม.

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลด QRCODE แบบตอบรับ

แบบตอบรับ ศึกษาธิการจังหวัด https://qrgo.page.link/Tzy1w


ตรวจสอบรายชื่อส่งแบบตอบรับ https://qrgo.page.link/zvNAe