Menu Close

สช. ร่วมกับพันธมิตร จัดอบรมภาษาจีนออนไลน์ เพื่อพิชิตข้อสอบ HSK

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร สช. ซึ่งเป็นการติวภาษาจีนเพื่อพิชิตข้อสอบ HSK ระดับ 3-6 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัด สช. สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สามารถนำเทคนิคและการวิเคราะห์โจทย์ไปประยุกต์ใช้ได้ผ่านการทำข้อสอบแบบเสมือนจริง นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนการสอนจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน ซึ่งทางโครงการได้มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีขอบเขตของผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ในภาพรวมมากขึ้น เพื่อขจัดปัญหาข้อจำกัดในด้านสถานที่ในการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีใหม่บนโลกดิจิทัล

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร สังกัด สช. ที่ถือสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพิชิตข้อสอบ HSK ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://forms.gle/KfNtMWnKN4Ycuj2Q7 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 390 บาท สำหรับการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. (จำนวน 2 วัน) ผ่านแอพพลิเคชั่น VooV ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน 2 ท่าน คือ Mr.Dou Tiqian และนางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง เบอร์โทรศัพท์ 053-943-759 และ 052-009-578 หรือติดต่อที่อีเมล์ cicmu.thai@gmail.com หรือเว็บไซต์ https://www.facebook.com/qmkzxy และ https://www.facebook.com/kzxyqm

https://www.pourhauslakewood.com