การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา