ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการ กช

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
รองเลขาธิการ กช

นายธฤติ ประสานสอน
รองเลขาธิการ กช

นายประยูร หรั่งทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

 นางสาวเมชวิน  พุ่มมาลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นายทวีศักดิ์ อำลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน

นางสาวยุวดี ก๋งเกิด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน

นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผน

นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เลขานุการกรม

นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนสามัญศึกษา

นายธเนตร สภานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ทะเบียน

นางสาววราภรณ์  สุวรรณศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กองทุนและสวัสดิการ

นางสุมิตรา ทองแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นายเฉลิมชัย วาสะสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนนโยบายพิเศษ