เครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์ม… 

————————————————————————————————————

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์ม… 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์ม… 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนที่สมควรขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ดาวน์โหลด
หมายเหตุ  :  ใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีถัดไปเท่านั้น