การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 

  1. แผนผังขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ ดาวน์โหลด
  2. คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ ดาวน์โหลด
  3. กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
  4. ขั้นตอนหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (แต่งตั้งผู้บริหาร) ดาวน์โหลด
  5. การจัดทำเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

เอกสารธุรการส่วนที่ 1 / เอกสารธุรการส่วนที่ 2 / เอกสารธุรการส่วนที่ 3

 

 

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆที่โรงเรียนตั้งอยู่

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชั้น 4  อาคารสวัสดิการ สป.  กระทรวงศึกษาธิการ

 

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ โทรสาร ภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน น.ส.สุกัลยา  อนุชิตไพลิน 02-280-7877 801
กลุ่มงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ โทรสาร ภายใน
งานธุรการ นางสุวรรณ์ สังข์นุช, น.ส.สุภา 02-280-7877 810
นางชลอ , นางอรวรรณ 02-282-9635 820
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา หัวหน้า กสส. (ว่าง) 831
นายศรัณ, น.ส.ปานรดา 02-282-3185 830
นางจรินทร, นายปิยะพงษ์ 830
น.ส.ชิชญา, นายนพดล 832
นางปัทมารัตน์, น.ส.กรประพัสสร์ 832
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา นางสาวเมชวิน  พุ่มมาลี 841
นายไพชยนต์, นายนนทยา 02-282-6597 02-282-6597 840
น.ส.สุนทรี, นายวิษณุ 840
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา น.ส.วราภรณ์  สุวรรณศิริ 851
นางพิชญาวริน, น.ส.อัญชลี 02-282-8875 850
น.ส.ปัทมพาลินทร์ 850
กลุ่มพัฒนาบุคลากร นางพัชรินทร์  วิจักษนุกูล 861
นางวราภรณ์ สุขรัตนไชยกุล 02-282-8876

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สช. 5 เอกสารดาวน์โหลด

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เอกสารดาวน์โหลด

3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวน์โหลด

4. หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร เอกสารดาวน์โหลด

5. แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร เอกสารดาวน์โหลด

6. รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่นๆ  อกสารดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มใบอนุญาตการใช้อาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร เอกสารดาวน์โหลด อ.6 , อ.5