ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ

แบบฟอร์ม/คำร้อง (Forms / petitions)

 • คำร้องขอใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (Application for a School System License )(Form H-1) Click here
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง(Request for Amendment of Established Instrument) (Form H-3) Click here
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (แบบอช.2)   คลิกที่นี่
 • แบบรายงานการแต่งตั้ง – ถอดถอนผู้จัดการ  คลิกที่นี่
 • การยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครู คลิกที่นี่
 • คำร้องขอโอน (แบบอ.1) คลิกที่นี่

เอกสารแนะนำ

 • การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร คลิกที่นี่
 • ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่
 • การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา  คลิกที่นี่
 • การขอเลิกกิจการโรงเรียน  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพายุวกาชาดเดินทางไกลและพักแรม  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและพักแรม  คลิกที่นี่
 • การขอโอน และขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ  คลิกที่นี่
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  คลิกที่นี่
 • การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ(Appointment and Removal Manager)   Click here
 • การเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต(Change Signer License Agent )  Click Here

ตัวอย่างต่าง ๆ (Examples)

 • เดินทางไกล (Long trip)   click here
 • ตราโรงเรียน (School seal )  Click here
 • ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา (Notification fee)   Click here
 • ประกาศ ค.ส.ช. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน (Announcement of how to receive money or property donated to Roberta in the system)   click here.
 • รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ (For details on the business),   click here.
 • รูแปบบตราสารจัดตั้งโรงเรียน (Format School Established Instrument)   Click Here

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความรู้/ใบแทนประกาศนียบัตร รร.ในระบบเลิกกิจการ

 • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่เลิกกิจการแล้ว กรอก
  เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ / ใบแทนประกาศนียบัตร ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  (กรณีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค)
 • DOWNLOAD แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความรู้ << CLICK

แบบฟอร์มขอใบแทนประกาศนียบัตร

 • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจัดตั้งถึงปีการศึกษา 2539
  ที่โรงเรียนยังดำเนินการ กรอก เพื่อขอใบแทนประกาศนียบัตร ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  (กรณีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค)หมายเหตุ กรณีนักเรียนทำประกาศนียบัตรสูญหาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ให้ขอใบแทนประกาศนียบัตรที่โรงเรียน
 • DOWNLOAD แบบฟอร์มขอใบแทนประกาศนียบัตร << CLICK

แบบฟอร์มขอส่งเอกสารหลักฐานโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ

 •  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอเลิกกิจการ กรอก เพื่อนำส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา
  ก่อนเลิกกิจการ โดยนำส่งเอกสารหลักฐานหลักฐานการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจัดตั้งถึงปัจจุบัน ที่สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรณีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค)
 • ​​เอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ (กทม) DOWNLOAD
 • ​​เอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ (ภูมิภาค) DOWNLOAD

แบบฟอร์มหนังสือนำส่งปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

 •  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา กรอก เพื่อจัดส่งปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร
 • DOWNLOAD แบบฟอร์มหนังสือนำส่งปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร << CLICK

แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (UniNet)

 • รายชื่อโรงเรียนที่ทำการสำรวจครุภัณฑ์ <<CLICK
 • หนังสือถึงโรงเรียนจิตรลดา <<CLICK
 • หนังสือถึงโรงเรียนวชิราวุธ  <<CLICK
 • หนังสือถึงโรงเรียนอื่นๆ << CLICK
 • แบบฟอร์มรายการอุปกรณ์ที่ติดตตั้ง << CLICK
 • ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ << CLICK

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ รนช) โรงรียนนานาชาติ

 • แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช) <<CLICK
 • ตัวอย่างแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา <<CLICK
 • แบบ รนช.  <<CLICK