จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดจ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออน์ไลน์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศแผน ปีงบประมาณ 2563

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสาร

กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โอนจัดสรรครั้งที่ 2 โอนจัดสรรครั้งที่ 3-4 โอนจัดสรรครั้ […]

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2. ป […]