กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เรื่อง  จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

1.  เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียน […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) ณ จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

หนังสือแจ้งโรงเรียน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius)

คลิก>>>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2 […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างประเทศ ประเภทครู บุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่  

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียน […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนนานาชาติ) 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งให้โรงเรี […]