ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมก […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิกา […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง

“กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัต […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกวดคลิปสั้น “Save Zone No new face (Youthtubers)”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ข […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดการประกวดภาพวาด ส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย -ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจําปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอ […]

กลุ่มงาน สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกความรู้เบื้องต้น “มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ”

ความรู้เบื้องต้น“มาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนอายุ 15 – 30 ปี

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจ […]